Vad är Dramalogen?

Dramalogen är ett nätverk för dig som har en verksamhet och möjlighet att fakturera. Dramalogen är inte en arbetsförmedling utan det anslag som Dramalogen uppbär delas mellan olika verksamheter som enskilda Dramaloger kan initiera, utveckla och fakturera för.
De flesta uppdrag och projekt som syns utåt är dock beställningar från kommun, region, föreningar och näringsliv som går direkt till de olika kulturskapare som finns under Dramalogens paraply.
De flesta Dramaloger är kulturentreprenörer och har under åren arbetat upp en egen kundkrets. Här finns en möjlighet för dig som står i början av ditt arbete som kulturskapare att stifta bekantskap med den erfarenhet som nätverket besitter. Detta kan på ett handfast och praktiskt sätt fungera som en inkubator för dig.
Dramalogen är till för att kulturskapare skall kunna hjälpa och stötta varandra med inspiration, kunskap och arbetstillfällen. Är du yrkesverksam kulturskapare är du välkommen i Dramalogens nätverk.
Kom med du också!

Lyssna, förstå, förändra

Dramalogen kom till för att ge kulturskapare möjlighet att använda sina färdigheter och kunskaper för att bidra till ett bättre samhälle men också för att kunna överleva på sin konst. Detta resulterade i ett kommunalt projekt som startades 2013 i Halmstads kommun och som 2016 blev en löpande verksamhet i kommunen för fria kulturskapare. Dramalogen fungerar idag både som ett nätverk och som en inkubator på så sätt att nya kulturskapare får ett sammanhang och får värdefulla kunskaper från de som varit verksamma under längre tid i nätverket. Idag finns det ca 20 enskilda kulturfirmor som verkar under namnet Dramalogen. Vi har därmed hittat ett sätt för kreativa och konstnärliga människor att använda sina kunskaper för att skapa ett samhälle med större förståelse och social hållbarhet, välkommen du också att ansluta till nätverket.

Hur arbetar Dramalogen?

Dramalogen är ett öppet nätverk skapat för att lokala eller inflyttade kulturskapare skall ha en plattform och språngbräda att verka från i kommunen.

Dramalogen uppbär årligen ett anslag från Halmstads kommun och sorterar under kulturförvaltningen. Anslaget täcker verksamhetsledning 1,5 tjänst, lokal, transport, teknik och löpande utgifter. Utöver detta finns projektpengar. Dessa skall användas till inkludering, integration, ökad förståelse i samhället, stärkande av demokratin – samhällsnytta genom kultur.

Dramaloger som ingår i nätverket kan använda resurserna efter samråd med verksamhetsledningen.

Verksamhetsledningen fördelar och kvalitetssäkrar Dramalogens projektpengar via uppdrag som rimmar med Dramalogens värdegrund och mål.

Dramalogen är också en kulturinkubator för kulturskapare som vill bli självförsörjande kulturentreprenörer.

Varje enskild firma på Dramalogen har sitt eget nätverk och kundkrets som vid behov kan delas med andra Dramaloger.

Främst arbetar de enskilda firmorna med sin egen verksamhet i sin egen kundkrets. Dramalogen fungerar där även som ett nätverk som ger firmorna möjlighet att dra nytta av varandras erfarenheter och kunskaper, och dessutom använda sig av lokalerna och andra resurser som finns tillgängliga.

Man kan komma med idéer, projektansökningar eller förslag och kan få hjälp med att författa ansökningar och budgetar.

Dramalogen gör aktiviteter baserade på kommunalt anslag där samhällsutveckling och behov styr utbudet, här får Dramaloger uppdrag som rimmar till deras kompetens och verksamhetsområde.

Alla dramaloger arbetar tillsammans under mottot; Lyssna, Förstå, Förändra!

Genom att lyssna och vara uppmärksamma på samhällets ständiga förändringar och behov, får vi en förståelse för var vi behövs och hur vi kan hjälpa till att förändra situationer och relationer. Hos oss är flexibiliteten stor, ledtiderna korta och därför kan vi rikta insatser där de behövs.

Uppdragen har varit varierande och fantasin alltid utmanad. Under de snart 7 år Dramalogen varit aktiv har Dramalogen samt enskilda kulturskapare utfört över 1500 beställningsjobb för offentlig och privat sektor. Genom att använda oss av kultur som verktyg, för att belysa ämnen eller problem, talar vi till fler sinnen och kan därmed bemöta och fördjupa diskussioner. För Dramalogen är kultur det universella språket som kan skapa meningsfullhet och delaktighet.

2017 gav Dramalogen ut en bok som du digitalt kan bläddra i här.
Vill du ha ditt eget alldeles analoga ex, kontakta oss!

Är du eller din verksamhet intresserade av att ta våra tjänster i anspråk och/eller inleda samarbete med Dramalogen? Kontakta då Peter Bengtsson

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020-2021

En del av Halmstads kommun

Medfinansiärer

Region Halland-logo
Länsstyrelsen Halmstad-logo
Arvsfonden-logo